• logo
 • osnovna stranica
 • Osnovni sud u Novom Gradu

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Sudska taksa

  Sudska taksa


  Svako lice po čijem zahtjevu ili u čijem interesu se poduzimaju određene radnje pred sudom dužan je platiti sudsku taksu.

  Izuzetak od naprijed navedenog čine određene vrste sporova za koje se ne naplaćuje sudska taksa ili se ona naplaćuje prilikom donošenja odluke. Također, u zakonima je taksativno navedeno ko može biti oslobođen plaćanja sudske takse i pod kojim uslovima.

  U postupcima koji se vode pred sudovima u Bosni i Hercegovini sudska taksa se plaća u skladu sa zakonima o sudskim taksama i taksenim tarifama. U Bosni i Hercegovini u primjeni je 14 zakona o sudskim taksama, a koji će se zakon primjenivati u konkretnom slučaju zavisi od stvarne i mjesne nadležnosti suda.

  Za postupke koji se vode pred Sudom Bosne i Hercegovine sudska taksa se plaća u skadu sa Zakonom o sudskim taksama pred sudom Bosne i Hercegovine.

  Za postupke koji se vode pred sudovima u Brčko distriktu sudska taksa se plaća u skladu sa Zakonom o sudskim taksama Brčko distrikta.

  Sudska taksa, u postupcima koji se vode pred osnovnim i okružnim sudovima, uključujući i privredne sudove, viši privredni sud i Vrhovni sud u Republici Srpskoj,  propisana je Zakonom o sudskim taksama Republike Srpske.

  U Federaciji Bosne i Hercegovine, za postupke pred Vrhovnim sudom FBiH, sudska taksa je propisana Zakonom o sudskim taksama pred vrhovnim sudom Federacije BiH, dok za postupke koji se vode pred općinskim i kantonalnim sudovima primjenjuju se kantonalni zakoni o sudskim taksama prema sjedištu suda.  

  Kalkulator taksa možete pronaći na sljedećoj adresi: 


  772 PREGLEDA

  O Taksama

  U postupku pred sudovima plaćaju se sudske takse po odredbama Zakona o sudskim taksama (Službeni glasnik Republike Srpske broj 73/08), kao i Taksene tarife koja je njegov sastavni dio.

  Takse propisane Zakonom o sudskim taksama i Taksenom tarifom plaćaju lica po čijem zahtjevu ili u čijem interesu se preduzimaju radnje u postupku pred sudovima.

  Za podneske i za zapisnike koji zamjenjuju podneske taksu je dužno da plati lice koje ih podnosi, odnosno lice na čiji zahtjev se sastavlja zapisnik.

  Za odluku prvostepenog suda taksu je dužan da plati tužilac, odnosno predlagač, a za sudsko poravnanje taksu su dužne da plate obje strane, ukoliko u poravnanju nije drugačije ugovoreno.

  Za odluku drugostepenog suda i za odluku po vanrednom pravnom sredstvu, sudsku taksu je dužan da plati podnosilac žalbe, odnosno lice u čijem interesu je pokrenut postupak po vanrednom pravnom sredstvu.

  Uz podnesak (tužba ,prijedlog,pravni lijek i dr.) OBAVEZO se dostavlja dokaz o plaćenoj taksi.

  Obaveza plaćanja takse nastaje:

  • za podneske (tužbe, odgovore na tužbe, žalbe i druga pravna sredstva) - kada se predaju sudu,
  • za sudske prepise - kada se zatraže od suda;
  • za sudske odluke - kada se objave, a ako stranka nije prisutna objavljivanju ili ako odluka nije javno objavljena - kada se stranci ili njenom zastupniku dostavi prepis odluke;
  • sudska poravnanja - kada se zaključe;
  • za paušalnu taksu u postupku raspravljanja zaostavštine - kada rješenje o nasljeđivanju donešeno;
  • u postupku stečaja - kada je donešena odluka o glavnoj diobi u postupku stečaja,
  • u postupku likvidacije: danom donošenja rješenja o zaključenju likvidacionog postupka.
   za ostale radnje - kada se zatraži njihovo preduzimanje.


  Za podneske i odluke u upravnim sporovima u stvarima penzijskog, invalidskog i zdravstvenog osiguranja, dječijeg dodatka, starateljstva i socijalne pomoći, taksa se plaća samo ako tužba bude odbijena ili odbačena, a taksena obaveza nastaje danom pravosnažnosti odluke kojom je tužba odbijena ili obačena.

  Ako stranka sudu dostavi podnesak bez dokaza o paćenoj taksi, sud će pozvati stranku ,odnosno njenog punomoćnika da uplati odgovarajuću taksu u roku od 8 (osam) dana , pa u koliko stranka ne uplati taksu u ovom roku sud će nastaviti postupak i pristupiti prinudnoj naplati takse.

   

  • 1 - 2 / 2
  • 1