• logo
 • osnovna stranica
 • Osnovni sud u Novom Gradu

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Pravilnik o prijemu poklona i reprezentaciji

  19.04.2019.

  OSNOVNI SUD U NOVOM GRADU

  Broj: 076-0-SU-19-000333

  Dana, 18.04.2019.godine.

   

   

   

  Postupajući prema sa odredbama Zakona o sudovima RS a u skladu sa odredbama Kodeksa sudijske etike te odredbama Smjernica za sprečavanje sukoba interesa u pravosuđu donesenih od strane VSTV BiH (broj 08-02-3-2078-1/2016 od 08.07.2016.godine) predsjednik Osnovnog suda u Novom Gradu donosi:

   

   

  P R A V I L N I K

   

  O PRIJEMU POKLONA  I REPREZENTACIJI

   

  Član 1.

   

  Nosiocu pravosudne funkcije se zabranjuje traženje ili prihvatanje bilo kakvog poklona ili druge koristi u vezi sa obavljanjem pravosudne dužnosti.

   

  Član 2.

   

  Ova zabrana se odnosi na stranke u predmetima, njihove zastupnike, članove porodica stranaka te svakog pojedinca koji nosiocu pravosudne funkcije ponudi poklon ili drugu korist vezanu za postupanje ili propuštanje u obavljanju pravosudne funkcije.

   

  Član 3.

   

  Nosilac pravosudne funkcije neće svjesno dozvoliti sudskom osoblju ili drugim zaposlenima pod njegovim nadzorom da prime poklon ili drugu korist u vezi sa obavljanjem dužnosti u pravosuđu.

   

  Član 4.

   

  Nosilac pravosudne funkcije ne bi trebao koristiti ugled svoje pozicije radi sticanja novčane ili druge koristi za sebe ili drugu osobu.

   

  Član 5.


  Zabrana traženja ili prihvatanja poklona ili druge vrste koristi u vezi sa obavljanjem pravosudne funkcije se odnosi i na članove porodice i domaćinstva nosioca pravosudne funkcije.

   

  Član 6.

   

  Nosilac pravosudne funkcije bi trebao upoznati članove svoje bliže porodice o etičkim aspektima primanja nedozvoljenih poklona ili druge koristi i upozoriti ih da ne bi trebali prihvatati nedozvoljene poklone i druge koristi, posebno imajući u vidu percepciju javnosti o nezavisnosti i nepristrasnosti nosioca pravosudne funkcije.

   

   

  Član 7.

   

  Zabrana traženja ili prihvatanja poklona ili druge vrste koristi je bez vremenskog ograničenja.

   

  Član 8.

   

  Informativni materijal kao što su knjige, izvještaji, časopisi, kalendari, nosači podataka, učešće u edukaciji i konferenciji (koje ne uključuju putne troškove ili drugu nadoknadu) se ne smatraju poklonom.

   

  Član 9.

   

  Knjige i nosači podataka kao i drugi materijali koje izdavači dostavljaju nosiocima pravosudnih funkcija bez naknade a za službenu upotrebu, se izuzimaju od zabrane primanja poklona i drugih koristi u vezi sa obavljanjem pravosudne funkcije.

   

  Član 10.

   

  Primanje poklona ili drugih koristi od srodnika ili bliskih prijatelja je prihvatljivo ukoliko ne postoji veza sa obavljanjem pravosudne funkcije i rada na predmetima tj. ukoliko ne postoje razlozi za izuzeće nosioca pravosudne funkcije ili ako se osobe koje se smatraju srodnicima i bliskim prijateljima ne ponašaju kao posrednici trećih lica.

   

  Član 11.

   

  U posebnim prilikama kao što su vjenčanja, rođendani i slično, nosilac pravosudne funkcije može prihvatiti poklon ili drugu korist i od drugih lica ukoliko ne postoje razlozi za izuzeće nosioca pravosudne funkcije, ukoliko takav poklon ne izaziva sumnju o neprimjerenom uticaju te ukoliko je vrijednost poklona u skladu sa prilikom i njihovim međusobnim odnosom.

   

  Član 12.

   

  Plaćeni troškovi putovanja (putni troškovi, smještaj i hrana) koja su vezana za učešće u pravosudnim, obrazovnim, nevladinim i vladinim programima, koji su namjenjeni unapređenju Zakona i pravnog sistema su dozvoljeni, s tim da bi visina troškova trebala odgovarati razumnim troškovima putovanja.

   

  Član 13.

   

  Nosilac pravosudne funkcije može zatražiti i dobiti kredit pod uslovima koji se primjenjuju na sve građane, te u vrijednosti koja je dostupna i drugim građanima.

   

  Član 14.

   

  Nosilac pravosudne funkcije ne treba prihvatiti popust ili besplatnu uslugu od bilo kojeg pravnog ili fizičkog lica koji nisu jednaki i dostupni drugim građanima.

   

    

  Član 15.

   

  Nosilac pravosudne funkcije može dobiti stipendiju pod istim uslovima i na osnovu istih kriterija kao i drugi prijavljeni kandidati.

   

  Član 16.

   

  Nosilac pravosudne funkcije može prihvatiti gostoprimstvo primjerene vrijednosti. Gostoprimstvo čija vrijednost prelazi razumnu visinu troškova se smatra nedozvoljenim poklonom.

   

  Član 17.

   

  Nosilac pravosudne funkcije treba izbjegavati situacije u kojima bi mu neko mogao ponuditi nedozvoljen poklon ili drugu korist.

   

  Član 18.

   

  Ukoliko nosilac pravosudne funkcije nesvjesno primi nedozvoljen poklon ili drugu korist, trebao bi taj poklon što prije vratiti ili davaocu poklona isplatiti protivvrijednost  te o tome obavijestiti rukovodioca pravosudne institucije i sačiniti službenu zabilješku.

   

  Član 19.

   

  Ukoliko se iz bilo kojeg razloga poklon ne može odbiti ili vratiti o prijemu poklona se obavještava rukovodilac pravosudne institucije i sačinjava službena zabilješka.

   

  Član 20.

   

  Nosilac pravosudne funkcije treba u finansijskom izvještaju VSTV-u navesti tačne i potpune informacije o primljenim poklonima.

   

  Član 21.

   

  U slučaju nedoumice o postupanju u slučaju ponude ili prihvatanja poklona ili druge koristi nosilac pravosudne funkcije bi trebao zatražiti mišljenje Stalne komisije za sudijsku i tužilačku etiku, nezavisnost i nespojivost.

   

  Član 22.

   

  Prihvatanje poklona ili nagrada čija je namjena neprimjereno uticanje na odluke ili postupke sudija, uključujući i slučajeve kada poklon ili nagrada samo odaju utisak neprimjerenog uticaja, predstavlja disciplinski prekršaj.

   

  Član 23.

   

  Ovaj Pravilnik stupa na snagu osam dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli suda i na Web stranici suda.

   

                                                                                                   Predsjednik suda:

                                                                                                     Đajić Miodrag

   

  402 PREGLEDA
  Prateći dokumenti
 • Pravilnik
 • Pravilnik o uspostavljanju i radu komisije za javne nabavke

  17.04.2019.

  OSNOVNI SUD U NOVOM GRADU

  Broj:  076-0-SU-19-000322

  Dana, 17.04.2019.godine.

   

   Postupajući u skladu sa odredbama Zakona o sudovima RS a na osnovu odredaba člana 13 stav 2 Zakona o javnim nabavkama (Sl.glasnik BiH br. 39/14) predsjednik Osnovnog suda u Novom Gradu, donosi sljedeći:

  P R A V I L N I K

  O USPOSTAVLJANJU I RADU KOMISIJE ZA JAVNE NABAVKE

   

  Član 1.

   Pravilnikom o uspostavljanju i radu komisije za javne nabavke (u daljem tekstu: Pravilnik) bliže se uređuju pitanja vezana za uspostavljanje i rad komisije za javne nabavke u Osnovnom sudu u Novom Gradu (u daljem tekstu: komisija) u skladu sa članom 13 Zakona o javnim nabavkama (Sl.glasnik BiH br. 39/14), (u daljem tekstu: Zakon).

  Član 2.

  USPOSTAVLJANJE KOMISIJE

   Predsjednik suda obavezan je internim aktom u formi rješenja  imenovati komisiju u postupcima javne nabavke. 

  Član 3.

   IMENOVANJE ČLANOVA KOMISIJE

   

  1)Prilikom imenovanja članova komisije vodi se računa da većina članova komisije poznaje propise o javnim nabavkama i da najmanje jedan član komisije posjeduje posebnu stručnost u oblasti predmeta javne nabavke.

  2)Po potrebi, predsjednik suda imenuje i sekretara komisije bez prava glasa koji vrši administrativne poslove za komisiju, priprema zapisnik sa sastanka komisije i izvještaj o radu komisije, vodi dokumentaciju i vrši druge poslove koje zahtjeva predsjedavajući komisije.

  3)Predsjednik suda na intervju sudijskog kolegija i članova komisijemože angažovati vanjskog stručnjaka za slučajeve gdje predmet javne nabavke zahtjeva specifično tehničko ili specijalizovano znanje koje inače nije dostupno unutar suda.

   

  Stručnjaci angažovani na ovaj način nemaju pravo glasa.

   

  4)Vanjski stručnjak koji učestvuje u radu komisije daje svoje pismene preporuke komisiji.

   

  Ukoliko komisija ne prihvati preporuku vanjskog stručnjaka dužna je svoju odluku pismeno obrazložiti.

  Član 4.

   

  POSLOVI KOMISIJE ZA JAVNE NABAVKE

   

  1)U rješenju o imenovanju komisije potrebno je utvrditi poslove koje komisija treba izvršiti te joj se u svrhu ispunjavanja određenih poslova daju potrebna ovlaštenja u skladu sa Zakonom.

  2)Poslovi komisije uključuju:

  a)otvaranje zahtjeva za učešće

  b)otvaranje ponuda

  c)pregled ocjene i uspoređivanje ponuda

  d)sačinjavanje zapisnika o ocjeni ponuda koji sadrži i izvještaj o postupku javne nabavke i preporuku za donošenje odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuđača ili odluke o poništenju postupka javne nabavke. 

  Član 5.

   

  1)Prilikom imenovanja komisije ugovorni organ vodi računa da:

  a) se komisija sastoji od najmanje tri člana. U slučaju ugovora čija procjenjena vrijednost predstavlja vrijednosni razred iz člana 14 stav 2 i 3 Zakona, komisija se sastoji od najmanje pet članova.

  a)Broj članova komisije mora biti neparan

  2)Predsjednik suda imenuje komisiju iz reda zaposlenih u sudu

  3)Predsjednik suda između članova komisije imenuje predsjedavajućeg komisije koji koordinira rad komisije i određuje konkretna zaduženja u pogledu administrativnih i tehničkih poslova za rad komisije. 

  Član 6.

   OBAVEZE ČLANOVA KOMISIJE ZA NABAVKE

   

  1)Prilikom imenovanja komisije predsjednik suda vodi računa da ukomisiju ne imenuje osobe koje bi mogle biti u direktnom ili indirektnom sukobu interesa koji je u vezi sa konkretnim postupkom javne nabavke.

  2)U komisiju ne mogu biti imenovane odgovorne osobe koje na bilo koji način donose odluke vezano za postupak javne nabavke ili iste odobravaju.

  3)Obaveza je člana komisije da tokom cijelog postupka nabavke prijavi postojanje mogućeg sukoba interesa ugovornom organu radi isključenja iz daljnjeg rada komisije i imenovanja zamjenskog člana.

  4)Prije početka rada svaki član komisije, sekretar i stručnjak angažovan izvan ugovornog organa, potpisuje izjavu o nepristrasnosti i povjerljivosti te nepostojanju sukoba interesa u skladu sa članom 11 Zakona odnosno da je upoznat sa odredbama člana 52 Zakona, odnosno da je upoznat sa obavezom da tokom cijelog postupka rada u komisiji je dužan prijaviti mogući sukob interesa i tražiti isključenje iz rada komisije.

  5)Ukoliko neki od imenovanih članova komisije ili sekretar utvrdi da zbog mogućeg sukoba interesa nije podoban da učestvuje u određenom postupku javne nabavke, dužan je o tome obavijestiti predsjednika suda i sa obrazloženjem tražiti izuzeće u kojem slučaju se imenuje zamjenski član komisije.

  6)Predsjednik suda ne može za člana komisije ili sekretara imenovati lice za koje ima saznanja da je u posljednjih pet godina nadležni sud donio presudu kojom je utvrđeno da je to lice počinilo krivično djelo koje sadrži elemente korupcije, pranja novca ili primanja ili davanja mita, krivotvorenja, zloupotrebe položaja i ovlaštenja. U izjavi o nepristrasnosti i povjerljivosti iz stava 4. ovog člana svaki član komisije daje izjavu vezano za ovaj stav.

  7)Obaveza je svakog člana komisije i sekretara da povjerene poslove i zadatke date u rješenju o imenovanju komisije obavlja u skladu sa procedurama u sadržaju i formi koja je propisana Zakonom ili podzakonskim aktima, odnosno aktima ugovornog organa, te shodno tome da sačinjavaju odgovarajuće zapisnike, izvještaje i druge akte.

  Član 7.

   RAD KOMISIJE

  1)Komisija djeluje u ime ugovornog organa (Osnovnog suda u Novom Gradu) u granicama datog ovlaštenja.

  2)Rad komisije obuhvata:

  a)Komisija djeluje od dana donošenja rješenja o njenom imenovanju do okončanja svih poslova vezanih za javnu nabavku koje joj u pismenoj formi povjeri ugovorni organ.

  b)Komisija sačinjava zapisnike, izvještaje i druge akte u sadržaju i formi propisanoj Zakonom, podzakonskim aktima i opštim aktima ugovornog organa.

  c)Komisija nakon okončanog postupka dostavlja predsjedniku suda preporuku zajedno sa izvještajem o radu i razlozima davanja takve preporuke te daje prijedlog odgovarajuće odluke koja se odnosi na najpovoljnijeg ponuđača.

  d)Predsjednik suda može prihvatiti preporuku komisije ili istu odbiti ako je prijedlog nezakonit.

  e)U slučaju da predsjednik suda ne prihvati preporuku komisije i prijedlog odluke, dužan je dati pismeno obrazloženje svog postupanja tj. u čemu se sastoji nezakonitost te tražiti da se otkloni ista.

  f)Konačnu odluku o dodjeli ugovora donosi predsjednik suda.

  g)Obaveza je predsjednika suda ili sekretara komisije ukoliko je isti imenovan, da nakon okončanja postupka nabavke cjelokupan predmet  sa svim dokumentima postupka nabavke od odluke o pokretanju postupka nabavke do obavještenja o dodjeli ugovora arhivira u skladu sa opštim aktima koji uređuju pitanje kancelarijskog i arhivskog poslovanja. 

  Član 8.

   NAČIN GLASANJA I ODLUČIVANJA KOMISIJE ZA NABAVKE

   

  Komisija za nabavke donosi odluke prostom većinom od ukupnog broja članova.

   Član 9.

   ZAVRŠNE ODREDBE

   

  Ovaj pravilnik stupa na snagu danom donošenja i istiće biti objavljen na Veb stranici Osnovnog suda u Novom Gradu.

                                                                                                               Predsjednik suda:

                                                                                                                  Đajić Miodrag

   

  • 1 - 3 / 3
  • 1