• logo
 • osnovna stranica
 • Osnovni sud u Novom Gradu

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Lista uspješnih kandidata za popunjavanje radnog mjesta stručni saradnik

  14.12.2023.

  OSNOVNI SUD U NOVOM GRADU                               

   Broj: 076-0-Su-23-000815                                                    

  Dana,14.12.2023. godine                                                       

   

   

  LISTA USPJEŠNIH KANDIDATA

  po javnom konkursu za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta  stručnog saradnika objavljenog u   „Glasu Srpske“  dana15.11.2023 . godine.

   

   

  U skladu sa članom 17 Uredbe  o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje namještenika (Sl. Glasnik RS broj 38/12 i 20/15)konkursna komisija sačinjava Listu uspješnih kandidata  koji su ispunili uslove  po predmetnomkonkursu   i  nakon izvršenog bodovanja  po završenom ulaznom intervju,  a to su:

   

  1. Kandidat  Maleš Sandra  sa ukupno ostvarenih 45 bodova;
  2. Kandidat Kreća Rajko sa ukupno ostvarenih 41 bod.

   

   

   

   

                                   Konkursna  komisija:

  Predsjednik komisije sudija Ljiljana Šipka_________________________

   

  Član komisije šef pisarnice Radojka Slavulj________________________

   

  Član komisije IKT službenik Dragan Šurlan______________________

  174 PREGLEDA
  Prateći dokumenti
 • Lista uspjesnih kandidata
 • Javni oglas za popunu upražnjenog radnog mjesta Daktilograf

  08.10.2020.

  OSNOVNI SUD U NOVOM GRADU

  Broj: 076-0-SU-20-000580

  Dana, 07.10.2020. godine

   

   Na osnovu člana 77 Zakona o sudovima RS i člana 1 Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Osnovnom sudu u Novom Gradu, predsjednik Osnovnog suda u Novom Gradu objavljuje:

   

  JAVNI OGLAS

  za popunu upražnjenog radnog mjesta

    

  DAKTILOGRAF

   

  -1 (jedan) izvršilac

   

   

  Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme na period od 6 (šest) mjeseci.

   

  Opšti uslovi:

  -da je državljanin BiH

  -da ima opštu zdravstvenu sposobnost

  -da je punoljetan

  -da se protiv njega ne vodi krivični postupak.

   

   

  Posebni uslovi:  

  -IV stepen školske spreme

  -upravna ili druga odgovarajuća srednja škola i završen kurs za daktilografa I a ili I b klase sa položenim stručnim ispitom

  -poznavanje rada na računaru i najmanje tri godine radnog iskusta na istim ili sličnim poslovima

   

  Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidat uz prijavu treba da  priloži uvjerenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, ljekarsko uvjerenje, uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak, diplomu o završenoj školi, uvjerenje o radnom iskustvu (dokazi ne mogu biti stariji od šest mjeseci).

   

  Sa kandidatima koji uđu u uži izbor obaviće se intervju a biće provedeno i testiranje sposobnosti kandidata za obavljanje poslova ovog radnog mjesta u skladu sa Pravilnikom koji reguliše ovu oblast.

   

  Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova mogu se dostaviti lično ili na adresu: Osnovni sud u Novom Gradu, Nadežde Petrović 13, 79220 Novi Grad.

   

  Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

   

  Oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.

   

   

                                                                                                   Predsjednik Osnovnog suda u

                                                                                                             Novom Gradu                                                                                                                                  Đajić Miodrag

                                                                                     

   

  813 PREGLEDA

  JAVNI OGLAS za popunu upražnjenog radnog mjesta Referent za računovodstvene poslove

  22.01.2020.

  OSNOVNI SUD U NOVOM GRADU

  Broj: 076-0-SU-20-000032

  Dana, 16.01.2020. godine

   

  Na osnovu člana 77 Zakona o sudovima RS i člana 1 Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Osnovnom sudu u Novom Gradu, predsjednik Osnovnog suda u Novom Gradu objavljuje:

   

  JAVNI OGLAS

  za popunu upražnjenog radnog mjesta

   

  Referent za računovodstvene poslove.

    

  -1 (jedan) izvršilac

    

  Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme (uz obavezni probni rad u trajanju od tri mjeseca).

   

  Opšti uslovi:

  -da je državljanin BiH

  -da ima opštu zdravstvenu sposobnost

  -da je punoljetan

  -da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu od najmanje 6 (šest) mjeseci ili za kažnjivo djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u državnom organu

  -da se protiv njega ne vodi krivični postupak.

   

  Posebni uslovi:  

  -ekonomski fakultet (180 bodova)

  -položen stručni ispit

  -posjedovanje licence za računovođu

  -poznavanje rada na računaru

  -radno iskustvo u trajanju od najmanje jedne godine na računovodstvenim poslovima vezanim za trezorsko poslovanje (unos faktura, obračun plata, „SUFI“ sistem, „COP“ sistem...)

   

  Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidat uz prijavu treba da  priloži uvjerenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, ljekarsko uvjerenje, uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak, uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu od najmanje šest mjeseci ili za kažnjivo djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u državnom organu, diplomu o završenoj školi, uvjerenje o radnom iskustvu (dokazi ne mogu biti stariji od šest mjeseci).

   

  Sa kandidatima koji uđu u uži izbor obaviće se intervju.

   

  Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova mogu se dostaviti lično ili na adresu: Osnovni sud u Novom Gradu, Nadežde Petrović 13, 79220 Novi Grad.

   

  Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

   

  Oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.

   

   

                                                                                              Predsjednik Osnovnog suda u

                                                                                                        Novom Gradu                                                                                                                                 Đajić Miodrag

  700 PREGLEDA

  JAVNI OGLAS za popunu upražnjenog radnog mjesta Dnevni portir, telefonista, domar, vozač i ložač

  16.01.2020.

  OSNOVNI SUD U NOVOM GRADU

  Broj: 076-0-SU-20-000033

  Dana, 16.01.2020. godine

  Na osnovu Zakona o sudovima RS, kao i odredaba Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Osnovnom sudu u Novom Gradu, predsjednik Osnovnog suda u Novom Gradu objavljuje:

   

  JAVNI OGLAS

  za popunu upražnjenog radnog mjesta

   

  Dnevni portir, telefonista, domar, vozač i ložač

   

  -1 (jedan) izvršilac

   

  Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme uz obavezan probni rad u trajanju od tri mjeseca.

   

  Opšti uslovi:

  -da je državljanin BiH

  -da ima opštu zdravstvenu sposobnost

  -da je punoljetan

  -da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu od najmanje 6 (šest) mjeseci ili za kažnjivo djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u državnom organu

  -da se protiv njega ne vodi krivični postupak.

   

  Posebni uslovi:  završena srednja škola, položen vozački ispit kao i radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima.

   

  Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidat uz prijavu treba da  priloži uvjerenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, ljekarsko uvjerenje, uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak, uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu od najmanje šest mjeseci ili za kažnjivo djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u državnom organu, diplomu o završenoj školi, uvjerenje o radnom iskustvu (dokazi ne mogu biti stariji od šest mjeseci).

  Sa kandidatima koji uđu u uži izbor obaviće se intervju.

  Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova mogu se dostaviti lično ili na adresu: Osnovni sud u Novom Gradu, Nadežde Petrović 13, 79220 Novi Grad.

   

  Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

   

  Oglas ostaje otvoren 10 (deset) dana od dana objavljivanja.

   

   

                                                                                                   Predsjednik Osnovnog suda u

                                                                                                               Novom Gradu

                                                                                                               Đajić Miodrag

  696 PREGLEDA

  Prijem u radni odnos

  Zavisno od potrebe posla, Predsjednik suda može raspisati konkurs ili javni oglas radi zasnivanja radnog odnosa u sudu na određeno ili neodređeno vrijeme.

  Opšti uslovi za zasnivanje radnog odnosa za radnike propisani su u članu 51. Zakonom o administartivnoj službi u upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 16/02,62,02,38/03,42/04 i 20/07), koji se primjenjuje i na radnike suda shodno članu 55. Zakona o sudovima Republike Srpske, ako zakonom nije drugačije određeno.

  Opšti uslovi za kandidata su:

  • da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine i da ima prebivalište u Republici Srpskoj,
  • da je stariji od 18 godina,
  • da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
  • da je po svojim radnim i ljudskim kvalitetima dostojan ugleda državnog službenika,
  • da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u sudu,
  • da ispunjava druge uslove utvrđene zakonom, drugim propisima ili aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u sudu.

       Pored ovih uslova potrebno je da kandidat ispunjava i posebne uslove:

  • odgovarajuća školska sprema,
  • odgovarajuće radno iskustvo,
  • položen pravosudni ili stručni ispit.

   

  804 PREGLEDA
  • 1 - 5 / 5
  • 1