• logo
 • osnovna stranica
 • Osnovni sud u Novom Gradu

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Javni konkurs za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta sudijski pripravnik-volonter

  09.03.2023.

  BOSNA I HERCEGOVINA

  REPUBLIKA SRPSKA

  OSNOVNI SUD U NOVOM GRADU                                             

  Broj predmeta: 076-0-SU-23-000237                                                        

  Dana, 09.03.2023. godine

   

   

  Na osnovu člana 48. stav 2. i člana 77. Zakona o sudovima Republike Srpske („Sl. glasnik RS“ broj 37/12, 44/15 i 100/17), člana 111. Zakona o državnim službenicima („Sl. glasnik RS“ broj 118/08, 117/11, 37/12 i 57/16), člana 4. Uredbe o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje namještenika („Sl. glasnik RS“ broj 38/12 i 20/15) člana 31. i člana 27. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Osnovnog suda u Novom Gradu od 24.06.2014. godine, Osnovni sud u Novom Gradu dana 09.03.2023. godine objavljuje:

   

  JAVNI KONKURS

  za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta

   

             

              SUDIJSKI PRIPRAVNIK - VOLONTER

   

  - 1 (jedan) izvršilac na period od dvije (2) godine.

   

  Pripravniku-volonteru za vrijeme obavljanja prakse ne pripada naknada za rad, niti druga prava osim prava na zdravstveno osiguranje i osiguranje za slučaj nesreće na poslu.

   

  Opšti uslovi:

   

  -          da je državljanin Bosne i Hercegovine,

  -          da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

  -          da je punoljetan,

  -          da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslove u sudu,

  -          da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa.

   

  Posebni uslovi:

   

  -          VSS diplomirani pravnik,

  -          poznavanje rada na računaru.

   

  Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidati su dužni uz prijavu dostaviti dokaze u vidu uvjerenja o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, ljekarsko uvjerenje, uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak, diplomu o završenom pravnom fakultetu, s tim da dokazi ne mogu biti stariji od šest mjeseci.

   

  Neblagovremene i nepotpune prijave, kao i prijave koje ne ispunjavaju opšte i posebne uslove biće odbačene.

  Sa kandidatima koji ispunjavaju propisane uslove Komisija za sprovođenje javnog konkursa obaviće intervju.

   

  Nakon utvrđenih konačnih rezultata javne konkurencije, Komisija za sprovođenje javnog konkursa će sačiniti Listu uspješnih kandidata koju će sa kompletnom dokumentacijom dostaviti predsjednici suda, kao i spisak  kandidata koji nisu ostvarili više od 50% najvećeg mogućeg broja bodova radi konačnog odlučivanja, a nakon provedenog postupka konačnu odluku o izboru najuspješnijih kandidata donosi predsjednica suda.

   

  Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova mogu se dostaviti lično u prijemnu kancelariju suda ili poštom na adresu Osnovni sud u Novom Gradu, ulica Nadežde Petrović broj 13, Novi Grad.

   

  Rok za prijavljivanje kandidata je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu „Glas Srpske“.

   

                                                                                                            Predsjednica suda:

                                                                                                            Tatjana Radulj

   

   

  Prikazana vijest je na:
  81 PREGLEDA
  Kopirano
  Povratak na vrh

  Javni konkurs za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta sudijski pripravnik-volonter

  09.03.2023.

  BOSNA I HERCEGOVINA

  REPUBLIKA SRPSKA

  OSNOVNI SUD U NOVOM GRADU                                             

  Broj predmeta: 076-0-SU-23-000237                                                        

  Dana, 09.03.2023. godine

   

   

  Na osnovu člana 48. stav 2. i člana 77. Zakona o sudovima Republike Srpske („Sl. glasnik RS“ broj 37/12, 44/15 i 100/17), člana 111. Zakona o državnim službenicima („Sl. glasnik RS“ broj 118/08, 117/11, 37/12 i 57/16), člana 4. Uredbe o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje namještenika („Sl. glasnik RS“ broj 38/12 i 20/15) člana 31. i člana 27. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Osnovnog suda u Novom Gradu od 24.06.2014. godine, Osnovni sud u Novom Gradu dana 09.03.2023. godine objavljuje:

   

  JAVNI KONKURS

  za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta

   

             

              SUDIJSKI PRIPRAVNIK - VOLONTER

   

  - 1 (jedan) izvršilac na period od dvije (2) godine.

   

  Pripravniku-volonteru za vrijeme obavljanja prakse ne pripada naknada za rad, niti druga prava osim prava na zdravstveno osiguranje i osiguranje za slučaj nesreće na poslu.

   

  Opšti uslovi:

   

  -          da je državljanin Bosne i Hercegovine,

  -          da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

  -          da je punoljetan,

  -          da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslove u sudu,

  -          da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa.

   

  Posebni uslovi:

   

  -          VSS diplomirani pravnik,

  -          poznavanje rada na računaru.

   

  Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidati su dužni uz prijavu dostaviti dokaze u vidu uvjerenja o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, ljekarsko uvjerenje, uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak, diplomu o završenom pravnom fakultetu, s tim da dokazi ne mogu biti stariji od šest mjeseci.

   

  Neblagovremene i nepotpune prijave, kao i prijave koje ne ispunjavaju opšte i posebne uslove biće odbačene.

  Sa kandidatima koji ispunjavaju propisane uslove Komisija za sprovođenje javnog konkursa obaviće intervju.

   

  Nakon utvrđenih konačnih rezultata javne konkurencije, Komisija za sprovođenje javnog konkursa će sačiniti Listu uspješnih kandidata koju će sa kompletnom dokumentacijom dostaviti predsjednici suda, kao i spisak  kandidata koji nisu ostvarili više od 50% najvećeg mogućeg broja bodova radi konačnog odlučivanja, a nakon provedenog postupka konačnu odluku o izboru najuspješnijih kandidata donosi predsjednica suda.

   

  Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova mogu se dostaviti lično u prijemnu kancelariju suda ili poštom na adresu Osnovni sud u Novom Gradu, ulica Nadežde Petrović broj 13, Novi Grad.

   

  Rok za prijavljivanje kandidata je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu „Glas Srpske“.

   

                                                                                                            Predsjednica suda:

                                                                                                            Tatjana Radulj