• logo
 • osnovna stranica
 • Osnovni sud u Novom Gradu

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Javni konkurs za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta daktilograf

  09.03.2023.

  BOSNA I HERCEGOVINA

  REPUBLIKA SRPSKA

  OSNOVNI SUD U NOVOM GRADU                                             

  Broj predmeta: 076-0-SU-23-000209                                                        

  Dana, 09.03.2023. godine 

  Na osnovu člana 48. stav 2. i člana 77. Zakona o sudovima Republike Srpske („Sl. glasnik RS“ broj 37/12, 44/15 i 100/17), člana 111. Zakona o državnim službenicima („Sl. glasnik RS“ broj 118/08, 117/11, 37/12 i 57/16), člana 4. Uredbe o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje namještenika („Sl. glasnik RS“ broj 38/12 i 20/15) i člana 1. i člana 31. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Osnovnog suda u Novom Gradu od 24.06.2014. godine, Osnovni sud u Novom Gradudana 09.03.2023. godine objavljuje:

   

  JAVNI KONKURS

  za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta

       

              DAKTILOGRAF 

  - 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme, uz obavezan probni rad od tri mjeseca.

  Opis poslova: vrši daktilografske poslove po diktatu, vrši sve poslove propisane Pravilnikom o sistemu za automatsko upravljanje predmetima u sudovima (CMS) za daktilografa, učestvuje kao zapisničar na pretresima, raspravama i ročištima, postupa po naredbama u spisima, sređuje i popisuje spise i stara se o urednosti spisa, popisuje spise, sravnjava poštu i otklanja eventualne greške, blagovremeno vrši trebovanje kancelarijskog materijala i obavlja druge poslove po naredbi predsjednika suda.

   

  Opšti uslovi:

   

  -          da je državljanin Bosne i Hercegovine,

  -          da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

  -          da je punoljetan,

  -          da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslove u sudu,

  -          da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa.

   

  Posebni uslovi:

   

  -          IV stepen stručne spreme gimnazija, upravna ili druga odgovarajuća srednja škola i zvanje daktilografa prve „A“ ili „B“ klase sa položenim stručnim ispitom,

  -          poznavanje rada na računaru,

  -          radno iskustvo 3 godine na istim ili sličnim poslovima.

   

  Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidati su dužni uz prijavu dostaviti dokaze u vidu uvjerenja o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, ljekarsko uvjerenje, uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak, diplomu o završenoj školi, uvjerenje o radnom iskustvu, s tim da dokazi ne mogu biti stariji od šest mjeseci.

   

  Neblagovremene i nepotpune prijave, kao i prijave koje ne ispunjavaju opšte i posebne uslove biće odbačene.

   

  Sa kandidatima koji ispunjavaju propisane uslove Komisija za sprovođenje javnog konkursa obaviće testiranje u skladu sa Pravilnikom suda i ulazni intervju sa kandidatima koji na testiranju ispune uslove.

   

  Nakon utvrđenih konačnih rezultata javne konkurencije, Komisija za sprovođenje javnog konkursa će sačiniti Listu uspješnih kandidata koju će sa kompletnom dokumentacijom dostaviti predsjednici suda, kao i spisak  kandidata koji nisu ostvarili više od 50% najvećeg mogućeg broja bodova radi konačnog odlučivanja, a nakon provedenog postupka konačnu odluku o izboru najuspješnijih kandidata donosi predsjednica suda.

   

  Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova mogu se dostaviti lično u prijemnu kancelariju suda ili poštom na adresu Osnovni sud u Novom Gradu, ulica Nadežde Petrović broj 13, Novi Grad.

   

  Rok za prijavljivanje kandidata je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu „Glas Srpske“.

   

                                                                                                            Predsjednica suda:

                                                                                                            Tatjana Radulj

   

   

  Prikazana vijest je na:
  30 PREGLEDA
  Kopirano
  Povratak na vrh

  Javni konkurs za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta daktilograf

  09.03.2023.

  BOSNA I HERCEGOVINA

  REPUBLIKA SRPSKA

  OSNOVNI SUD U NOVOM GRADU                                             

  Broj predmeta: 076-0-SU-23-000209                                                        

  Dana, 09.03.2023. godine 

  Na osnovu člana 48. stav 2. i člana 77. Zakona o sudovima Republike Srpske („Sl. glasnik RS“ broj 37/12, 44/15 i 100/17), člana 111. Zakona o državnim službenicima („Sl. glasnik RS“ broj 118/08, 117/11, 37/12 i 57/16), člana 4. Uredbe o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje namještenika („Sl. glasnik RS“ broj 38/12 i 20/15) i člana 1. i člana 31. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Osnovnog suda u Novom Gradu od 24.06.2014. godine, Osnovni sud u Novom Gradudana 09.03.2023. godine objavljuje:

   

  JAVNI KONKURS

  za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta

       

              DAKTILOGRAF 

  - 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme, uz obavezan probni rad od tri mjeseca.

  Opis poslova: vrši daktilografske poslove po diktatu, vrši sve poslove propisane Pravilnikom o sistemu za automatsko upravljanje predmetima u sudovima (CMS) za daktilografa, učestvuje kao zapisničar na pretresima, raspravama i ročištima, postupa po naredbama u spisima, sređuje i popisuje spise i stara se o urednosti spisa, popisuje spise, sravnjava poštu i otklanja eventualne greške, blagovremeno vrši trebovanje kancelarijskog materijala i obavlja druge poslove po naredbi predsjednika suda.

   

  Opšti uslovi:

   

  -          da je državljanin Bosne i Hercegovine,

  -          da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

  -          da je punoljetan,

  -          da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslove u sudu,

  -          da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa.

   

  Posebni uslovi:

   

  -          IV stepen stručne spreme gimnazija, upravna ili druga odgovarajuća srednja škola i zvanje daktilografa prve „A“ ili „B“ klase sa položenim stručnim ispitom,

  -          poznavanje rada na računaru,

  -          radno iskustvo 3 godine na istim ili sličnim poslovima.

   

  Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidati su dužni uz prijavu dostaviti dokaze u vidu uvjerenja o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, ljekarsko uvjerenje, uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak, diplomu o završenoj školi, uvjerenje o radnom iskustvu, s tim da dokazi ne mogu biti stariji od šest mjeseci.

   

  Neblagovremene i nepotpune prijave, kao i prijave koje ne ispunjavaju opšte i posebne uslove biće odbačene.

   

  Sa kandidatima koji ispunjavaju propisane uslove Komisija za sprovođenje javnog konkursa obaviće testiranje u skladu sa Pravilnikom suda i ulazni intervju sa kandidatima koji na testiranju ispune uslove.

   

  Nakon utvrđenih konačnih rezultata javne konkurencije, Komisija za sprovođenje javnog konkursa će sačiniti Listu uspješnih kandidata koju će sa kompletnom dokumentacijom dostaviti predsjednici suda, kao i spisak  kandidata koji nisu ostvarili više od 50% najvećeg mogućeg broja bodova radi konačnog odlučivanja, a nakon provedenog postupka konačnu odluku o izboru najuspješnijih kandidata donosi predsjednica suda.

   

  Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova mogu se dostaviti lično u prijemnu kancelariju suda ili poštom na adresu Osnovni sud u Novom Gradu, ulica Nadežde Petrović broj 13, Novi Grad.

   

  Rok za prijavljivanje kandidata je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu „Glas Srpske“.

   

                                                                                                            Predsjednica suda:

                                                                                                            Tatjana Radulj