• logo
 • osnovna stranica
 • Osnovni sud u Novom Gradu

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Odluka o poništenju Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača

  22.10.2021.

  BOSNA I HERCEGOVINA

  REPUBLIKA SRSKA

  OSNOVNI SUD U NOVOM GRADU

  Broj: 076-0-SU-21-000 154

  Dana, 22.10.2021.godine

   

  Na osnovu člana 111.  stav 1. tačka d) Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni Glasnik BiH“ broj 39/14) i Rješenja Kancelarije za razmatranje žalbi filijala Banja Luka broj JN2-02-07-1-2602-8/21 od 14.10.2021.godine, komisija za javne nabavke u Osnovnom sudu u Novom Gradu donosi

   

  O D L U K U

  o poništenju Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 076-0-SU-21-000 154 od 06.09.2021.godine

  I

  Poništava se Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 076-0-SU-21-000 154 od 06.09.2021.godine koja je donesena u postupku javne nabavke kancelarijskog materijala, rezervnih dijelova i potrošnog materijala za održavanje komunikacione i birotehničke opreme u Osnovnom sudu u Novom Gradu provedenog na osnovu obavještenja objavljenog na Portalu javnih nabavki pod brojem: 6759-7-1-2-3-2/21 od 01.03.2021. godine.

  II 

  Ugovorni organ će u skladu sa uputama i navodima Rješenja Kancelarije za razmatranje žalbi BiH broj JN2-02-07-1-2602-8/21 od 14.10.2021.godine , izvršiti ponovnu ocjenu svih ponuda koje su pristigle u roku za predmetni postupak javne nabavke.

  III 

  Odluka stupa na snagu danom donošenja, dostavit će se svim ponuđačima u postupku i   objavit će se na internet stranici ugovornog organa.

   

  O b r a z l o ž e nj e

  Rješenjem Kancelarije za razmatranje žalbi BiH broj JN2-02-07-1-2602-8/21 od 14.10.2021. godine, usvojena je žalba ponuđača „Primaprom“ d.o.o. iz Banja Luke, izjavljena na Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 076-0-SU-21-000 154 od 06.09.2021.godine u okviru postupka javne nabavke kancelarijskog materijala, rezervnih dijelova i potrošnog materijala za održavanje komunikacione i birotehničke opreme u Osnovnom sudu u Novom Gradu provedenog na osnovu obavještenja objavljenog na Portalu javnih nabavki pod brojem: 6759-7-1-2-3-2/21 od 01.03.2021. godine.

  Navedenim Rješenjem navedena Odluka je poništena i predmet je vraćen Ugovornom organu na ponovni postupak, odnosno, naloženo je ponovno odlučivanje u fazi ocjene ponuda.

  Ugovorni organ će u narednom periodu postupiti u skladu sa uputama i navodima datim u Rješenju kancelarije za razmatranje žalbi BiH, izvršiti ponovni pregled i ocjenu ponuda, nakon čega će biti donesena nova odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i podzakonskim aktima, te stavovima iznesenim u navedenom Rješenju. 

  U skladu sa navedenim odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

  Dostaviti:                                                                                                                                                                                                                                                             -- „DEFTER“ d.o.o, Sarajevo

  -„PRIMAPROM“ d.o.o. Banjaluka

  -Web stranica Osnovnog suda u Novom Gradu

  - a/a

   

  PRILOG: Rješenje Kancelarije za razmatranje žalbi BiH broj JN2-02-07-1-2602-8/21 od 14.10.2021.godine   

                                                                                                                 

                                                                                     Komisija za javne nabavke

   

                                                                                     Nada Simić, predsjednik komisije

   

                                                                                     Dragan Šurlan, član komisije


                                                                                     Radojka Slavulj, član komisije

  Prikazana vijest je na:
  14 PREGLEDA
  Kopirano
  Povratak na vrh

  Odluka o poništenju Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača

  22.10.2021.

  BOSNA I HERCEGOVINA

  REPUBLIKA SRSKA

  OSNOVNI SUD U NOVOM GRADU

  Broj: 076-0-SU-21-000 154

  Dana, 22.10.2021.godine

   

  Na osnovu člana 111.  stav 1. tačka d) Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni Glasnik BiH“ broj 39/14) i Rješenja Kancelarije za razmatranje žalbi filijala Banja Luka broj JN2-02-07-1-2602-8/21 od 14.10.2021.godine, komisija za javne nabavke u Osnovnom sudu u Novom Gradu donosi

   

  O D L U K U

  o poništenju Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 076-0-SU-21-000 154 od 06.09.2021.godine

  I

  Poništava se Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 076-0-SU-21-000 154 od 06.09.2021.godine koja je donesena u postupku javne nabavke kancelarijskog materijala, rezervnih dijelova i potrošnog materijala za održavanje komunikacione i birotehničke opreme u Osnovnom sudu u Novom Gradu provedenog na osnovu obavještenja objavljenog na Portalu javnih nabavki pod brojem: 6759-7-1-2-3-2/21 od 01.03.2021. godine.

  II 

  Ugovorni organ će u skladu sa uputama i navodima Rješenja Kancelarije za razmatranje žalbi BiH broj JN2-02-07-1-2602-8/21 od 14.10.2021.godine , izvršiti ponovnu ocjenu svih ponuda koje su pristigle u roku za predmetni postupak javne nabavke.

  III 

  Odluka stupa na snagu danom donošenja, dostavit će se svim ponuđačima u postupku i   objavit će se na internet stranici ugovornog organa.

   

  O b r a z l o ž e nj e

  Rješenjem Kancelarije za razmatranje žalbi BiH broj JN2-02-07-1-2602-8/21 od 14.10.2021. godine, usvojena je žalba ponuđača „Primaprom“ d.o.o. iz Banja Luke, izjavljena na Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 076-0-SU-21-000 154 od 06.09.2021.godine u okviru postupka javne nabavke kancelarijskog materijala, rezervnih dijelova i potrošnog materijala za održavanje komunikacione i birotehničke opreme u Osnovnom sudu u Novom Gradu provedenog na osnovu obavještenja objavljenog na Portalu javnih nabavki pod brojem: 6759-7-1-2-3-2/21 od 01.03.2021. godine.

  Navedenim Rješenjem navedena Odluka je poništena i predmet je vraćen Ugovornom organu na ponovni postupak, odnosno, naloženo je ponovno odlučivanje u fazi ocjene ponuda.

  Ugovorni organ će u narednom periodu postupiti u skladu sa uputama i navodima datim u Rješenju kancelarije za razmatranje žalbi BiH, izvršiti ponovni pregled i ocjenu ponuda, nakon čega će biti donesena nova odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i podzakonskim aktima, te stavovima iznesenim u navedenom Rješenju. 

  U skladu sa navedenim odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

  Dostaviti:                                                                                                                                                                                                                                                             -- „DEFTER“ d.o.o, Sarajevo

  -„PRIMAPROM“ d.o.o. Banjaluka

  -Web stranica Osnovnog suda u Novom Gradu

  - a/a

   

  PRILOG: Rješenje Kancelarije za razmatranje žalbi BiH broj JN2-02-07-1-2602-8/21 od 14.10.2021.godine   

                                                                                                                 

                                                                                     Komisija za javne nabavke

   

                                                                                     Nada Simić, predsjednik komisije

   

                                                                                     Dragan Šurlan, član komisije


                                                                                     Radojka Slavulj, član komisije