• logo
 • osnovna stranica
 • Osnovni sud u Novom Gradu

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača Kancelarijski materijal

  07.09.2021.

  OSNOVNI SUD U NOVOM GRADU

  Broj: 076-0-SU-21-000154

  Dana, 06.09.2021.godine.

   

   

  Postupajući u skladu sa odredbama Zakona o sudovima RS, te na osnovu odredaba člana  70 Zakona o javnim nabavkama a na preporuku Komisije za javne nabavke Osnovnog suda u Novom Gradu od 03.09.2021.godine u postupku javne nabavke  kancelarijskog materijala te potrošnog materijala za održavanje komunikacione i birotehničke opreme za Osnovni sud u Novom Gradu, predsjednik suda donosi sljedeću:

   

  O D L U K U

   

  o izboru najpovoljnijeg ponuđača po konkurentskom zahtjevu za dostavljanje ponuda za javnu nabavku kancelarijskog materijala te potrošnog materijala za održavanje komunikacione i birotehničke opreme za potrebe Osnovnog suda u Novom Gradu

   

  Član 1.

   

  Prihvata se preporuka Komisije za javne nabavke Osnovnog suda u Novom Gradu od 03.09.2021.godine i ugovor za javnu nabavku kancelarijskog materijala te potrošnog materijala za održavanje komunikacione i birotehničke opreme dodjeljuje se:

   

  Ponuđaču „DEFTER“  D.O.O. Sarajevo ponuda broj 1-4-1/21 od 01.04.2021.godine.

   

  Član 2.

   

  Ova Odluka se ponuđačima dostavlja u roku od tri dana a najkasnije u roku od sedam dana od dana donošenja Odluke uz istovremeno objavljivanje na internetskoj stranici Osnovnog suda u Novom Gradu.

   

  O b r a z l o ž e nj e

   

  Rješenjem predsjednika Osnovnog suda u Novom Gradu broj 076-0-SU-21-000154 od 24.02.2021.godine pokrenut je postupak javne nabavke kancelarijskog materijala te potrošnog materijala za održavanje komunikacione i birotehničke opreme za Osnovni sud u Novom Gradu. Procjenjena vrijednost javne nabavke je 35.115,00 KM.

   

  U datom slučaju predviđeno je da će se saglasno odredbama člana 87 Zakona o javnim nabavkama provesti postupak konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda

   

  Objavljeno je odgovarajuće obavještenje na Web stranici javnih nabavki kao i Web stranici Osnovnog suda u Novom Gradu.

   

  U početnoj fazi postupak izjavljena je žalba na tendersku dokumentaciju od strane „Gradprom“ d.o.o. Srbac a putem punomoćnika – advokata  koja žalba je proslijeđena  nadležnom organu na odlučivanje  pa je rješenjem Kancelarije za razmatranje žalbe br. JN2-02-07-1-887-6/21 od 29.04.2021.godine žalba odbijena kao neosnovana nakon čega je nastavljen prekinuti postupak javne nabavke .

   

  Međutim dana 31.05.2021.godine Osnovnom sudu u Novom Gradu dostavljena je obavijest od strane  Suda BiH Sarajevo da je kod istog pokrenut upravni spor od strane tužioca „Gradprom“ d.o.o. Srbac a gdje je tužena Kancelarija za razmatranje žalbi BiH a radi poništenja konačnog upravnog akta koji se odnosio upravo na postupak javne nabavke koji se vodi kod Osnovnog suda u Novom Gradu.

   

  Budući da u određenom slučaju postoji mogućnost da sud BiH po zahtjevu stranke posebnim rješenjem odloži izvršenje konačne odluke za razmatranje žalbi to je Komisija za javne nabavke u Osnovnom sudu u Novom Gradu zastala sa postupkom dok se ne provjere potrebne činjenice koje se tiču  pomenutog upravnog spora koji je pokrenut kod Suda BiH.

   

  Nakon što je na pouzdan način utvrđeno da ne postoje smetnje za nastavak pokrenutog postupka javne nabavke  Komisija za javne nabavke Osnovnog suda u Novom Gradu zakazala je javno otvaranje ponuda za dan petak 03.09.2021.godine u 12,00 časova gdje su pismenim putem pozvani ponuđači da putem svojih ovlaštenih predstavnika prisustvuju otvaranju ponuda.

   

  Nakon obavljene procedure otvaranja ponuda koje su prispjele, Komisija za javne nabavke osnovnog suda u Novom Gradu sačinila je zapisnik o otvaranju ponuda od 03.09.2021.godine u kojem se konstatuje da su zaprimljene dvije blagovremene ponude i to od strane „Primaprom“ d.o.o.Banja Luka i „Defter“ d.o.o.Sarajevo.  Komisija je takođe konstatovala da je kriterijum za dodjelu ugovora najniža cijena te da je ukupna cijena ponude ponuđača „Primaprom“ d.o.o. Banja Luka 35.036,95 KM a ukupna cijena ponude ponuđača „Defter“ d.o.o. Sarajevo je 33.999,19 KM.

   

  Komisija za javne nabavke je procjenila da je ponuđač „Defter“ d.o.o.Sarajevo dostavio ponudu koja je za Osnovni sud u Novom Gradu prihvatljivija iz razloga što je ponuđač ponudio nižu cijenu robe u odnosu na ponudu „Primaprom“ d.o.o.Banja Luka. 

   

  Uzevši u obzir rezultate postupka otvaranja ponuda te prijedlog Komisije za javne nabavke Osnovnog suda u Novom Gradu, odlučeno je da se ugovor za javnu nabavku kancelarijskog materijala te potrošnog materijala za održavanje komunikacione i birotehničke opreme za Osnovni sud u Novom Gradu dodjeli ponuđaču „Defter“ d.o.o. Sarajevo.  

   

   

  P O U K A :                                                                                              Predsjednik suda:

  Protiv ove odluke  može se  izjaviti žalba Uredu za                                    Đajić Miodrag

  razmatranje žalbi BiH u roku od pet dana od dana

  dostavljanja iste. Žalba se podnosi putem Osnovnog

  suda u Novom Gradu.

   

   

  Prikazana vijest je na:
  16 PREGLEDA
  Kopirano
  Povratak na vrh

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača Kancelarijski materijal

  07.09.2021.

  OSNOVNI SUD U NOVOM GRADU

  Broj: 076-0-SU-21-000154

  Dana, 06.09.2021.godine.

   

   

  Postupajući u skladu sa odredbama Zakona o sudovima RS, te na osnovu odredaba člana  70 Zakona o javnim nabavkama a na preporuku Komisije za javne nabavke Osnovnog suda u Novom Gradu od 03.09.2021.godine u postupku javne nabavke  kancelarijskog materijala te potrošnog materijala za održavanje komunikacione i birotehničke opreme za Osnovni sud u Novom Gradu, predsjednik suda donosi sljedeću:

   

  O D L U K U

   

  o izboru najpovoljnijeg ponuđača po konkurentskom zahtjevu za dostavljanje ponuda za javnu nabavku kancelarijskog materijala te potrošnog materijala za održavanje komunikacione i birotehničke opreme za potrebe Osnovnog suda u Novom Gradu

   

  Član 1.

   

  Prihvata se preporuka Komisije za javne nabavke Osnovnog suda u Novom Gradu od 03.09.2021.godine i ugovor za javnu nabavku kancelarijskog materijala te potrošnog materijala za održavanje komunikacione i birotehničke opreme dodjeljuje se:

   

  Ponuđaču „DEFTER“  D.O.O. Sarajevo ponuda broj 1-4-1/21 od 01.04.2021.godine.

   

  Član 2.

   

  Ova Odluka se ponuđačima dostavlja u roku od tri dana a najkasnije u roku od sedam dana od dana donošenja Odluke uz istovremeno objavljivanje na internetskoj stranici Osnovnog suda u Novom Gradu.

   

  O b r a z l o ž e nj e

   

  Rješenjem predsjednika Osnovnog suda u Novom Gradu broj 076-0-SU-21-000154 od 24.02.2021.godine pokrenut je postupak javne nabavke kancelarijskog materijala te potrošnog materijala za održavanje komunikacione i birotehničke opreme za Osnovni sud u Novom Gradu. Procjenjena vrijednost javne nabavke je 35.115,00 KM.

   

  U datom slučaju predviđeno je da će se saglasno odredbama člana 87 Zakona o javnim nabavkama provesti postupak konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda

   

  Objavljeno je odgovarajuće obavještenje na Web stranici javnih nabavki kao i Web stranici Osnovnog suda u Novom Gradu.

   

  U početnoj fazi postupak izjavljena je žalba na tendersku dokumentaciju od strane „Gradprom“ d.o.o. Srbac a putem punomoćnika – advokata  koja žalba je proslijeđena  nadležnom organu na odlučivanje  pa je rješenjem Kancelarije za razmatranje žalbe br. JN2-02-07-1-887-6/21 od 29.04.2021.godine žalba odbijena kao neosnovana nakon čega je nastavljen prekinuti postupak javne nabavke .

   

  Međutim dana 31.05.2021.godine Osnovnom sudu u Novom Gradu dostavljena je obavijest od strane  Suda BiH Sarajevo da je kod istog pokrenut upravni spor od strane tužioca „Gradprom“ d.o.o. Srbac a gdje je tužena Kancelarija za razmatranje žalbi BiH a radi poništenja konačnog upravnog akta koji se odnosio upravo na postupak javne nabavke koji se vodi kod Osnovnog suda u Novom Gradu.

   

  Budući da u određenom slučaju postoji mogućnost da sud BiH po zahtjevu stranke posebnim rješenjem odloži izvršenje konačne odluke za razmatranje žalbi to je Komisija za javne nabavke u Osnovnom sudu u Novom Gradu zastala sa postupkom dok se ne provjere potrebne činjenice koje se tiču  pomenutog upravnog spora koji je pokrenut kod Suda BiH.

   

  Nakon što je na pouzdan način utvrđeno da ne postoje smetnje za nastavak pokrenutog postupka javne nabavke  Komisija za javne nabavke Osnovnog suda u Novom Gradu zakazala je javno otvaranje ponuda za dan petak 03.09.2021.godine u 12,00 časova gdje su pismenim putem pozvani ponuđači da putem svojih ovlaštenih predstavnika prisustvuju otvaranju ponuda.

   

  Nakon obavljene procedure otvaranja ponuda koje su prispjele, Komisija za javne nabavke osnovnog suda u Novom Gradu sačinila je zapisnik o otvaranju ponuda od 03.09.2021.godine u kojem se konstatuje da su zaprimljene dvije blagovremene ponude i to od strane „Primaprom“ d.o.o.Banja Luka i „Defter“ d.o.o.Sarajevo.  Komisija je takođe konstatovala da je kriterijum za dodjelu ugovora najniža cijena te da je ukupna cijena ponude ponuđača „Primaprom“ d.o.o. Banja Luka 35.036,95 KM a ukupna cijena ponude ponuđača „Defter“ d.o.o. Sarajevo je 33.999,19 KM.

   

  Komisija za javne nabavke je procjenila da je ponuđač „Defter“ d.o.o.Sarajevo dostavio ponudu koja je za Osnovni sud u Novom Gradu prihvatljivija iz razloga što je ponuđač ponudio nižu cijenu robe u odnosu na ponudu „Primaprom“ d.o.o.Banja Luka. 

   

  Uzevši u obzir rezultate postupka otvaranja ponuda te prijedlog Komisije za javne nabavke Osnovnog suda u Novom Gradu, odlučeno je da se ugovor za javnu nabavku kancelarijskog materijala te potrošnog materijala za održavanje komunikacione i birotehničke opreme za Osnovni sud u Novom Gradu dodjeli ponuđaču „Defter“ d.o.o. Sarajevo.  

   

   

  P O U K A :                                                                                              Predsjednik suda:

  Protiv ove odluke  može se  izjaviti žalba Uredu za                                    Đajić Miodrag

  razmatranje žalbi BiH u roku od pet dana od dana

  dostavljanja iste. Žalba se podnosi putem Osnovnog

  suda u Novom Gradu.