Početna stranica Portala pravosuđa BiHOsnovni sud u Novom Gradu

Javni oglas za popunu radnog mjesta Ložač centralnog grijanja

06.09.2019.

OSNOVNI SUD U NOVOM GRADU

Broj: 076-0-SU- 19-000656

Dana, 05.09.2019. godine

 

 

 

Na osnovu Zakona o sudovima RS, kao i odredaba Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Osnovnom sudu u Novom Gradu, predsjednik Osnovnog suda u Novom Gradu objavljuje:

 

 

JAVNI OGLAS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

Ložač centralnog grijanja

 

-          1 (jedan) izvršilac

 

Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme na period od 6 (šest) mjeseci.

 

Opšti uslovi:

-          da je državljanin BiH

-          da ima opštu zdravstvenu sposobnost

-          da je punoljetan

-          da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu od najmanje 6 (šest) mjeseci ili za kažnjivo djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u državnom organu

-          da se protiv njega ne vodi krivični postupak.

 

Posebni uslovi:  završena srednja škola kao i radno iskustvo na istim i sličnim poslovima.

 

Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidat uz prijavu treba da  priloži uvjerenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, ljekarsko uvjerenje, uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak, uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu od najmanje šest mjeseci ili za kažnjivo djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u državnom organu, diplomu o završenoj školi, uvjerenje o radnom iskustvu (dokazi ne mogu biti stariji od šest mjeseci).

Sa kandidatima koji uđu u uži izbor obaviće se intervju.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova mogu se dostaviti lično ili na adresu: Osnovni sud u Novom Gradu, Nadežde Petrović 13, 79220 Novi Grad.

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

Oglas ostaje otvoren 10 (deset) dana od dana objavljivanja.

 

 

                                                                                                Predsjednik Osnovnog suda u

                                                                                                            Novom Gradu

                                                                                                           Đajić Miodrag

                                                                                                         

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

Prateći dokumenti

Oglas