Početna stranica Portala pravosuđa BiHOsnovni sud u Novom Gradu

Plan javnih nabavki za 2021.godinu

22.01.2021.

OSNOVNI SUD U NOVOM GRADU

Broj: 076-0-SU-21-000057

Dana, 19.01.2021.godine

 

Osnovni sud u Novom Gradu po sudiji Đajić Miodragu kao predsjedniku suda, postupajući u skladu sa odredbama Zakona o sudovima RS te odredbama Zakona o javnim nabavkama (Službeni glasnik BiH broj 39/2014) donosi sljedeći:

 

PLAN JAVNIH NABAVKI

ZA 2021.GODINU

 

Tokom 2021.godine u Osnovnom sudu u Novom Gradu planira se provođenje sljedećih postupaka javne nabavke:

 

1.     Postupak javne nabavke koji se odnosi na snabdjevanje Osnovnog suda u Novom Gradu ogrevnim drvetom (vrijednost javne nabavke 8.774,60 KM).

 

Navedeni postupak javne nabavke provešće se uz primjenu odredaba člana 87 Zakona o javnim nabavkama (postupak konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda).

 

(Postupak će se provesti početkom 2021.godine).

 

2.     Postupak javne nabavke koji se odnosi na nabavku kancelarijskog materijala za Osnovni sud u Novom Gradu (vrijednost javne nabavke 35.115,00 KM).

 

Navedeni postupak javne nabavke provešće se uz primjenu odredaba člana 87 Zakona o javnim nabavkama (postupak konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda).

 

(Postupak će se provesti u februaru 2021.godine).

 

 

3.     Postupak javne nabavke koji se odnosi na nabavku goriva za službena vozila Osnovnog suda u Novom Gradu (vrijednost javne nabavke 1.000,00 KM).

 

Navedeni postupak javne nabavke provešće se postupkom direktnog sporazuma u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama te Pravilnika o postupku direktnog sporazuma (Sl.glasnik BiH br. 90/2014).

 

(Postupak će se provesti u septembru 2021.godine).

 

 

4.     Postupak javne nabavke koji se odnosi na osiguranje imovine Osnovnog suda u Novom Gradu i zaposlenih (vrijednost javne nabavke iznosi 1.554,91 KM).

 

Navedeni postupak javne nabavke provešće se postupkom direktnog sporazuma u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama te Pravilnika o postupku direktnog sporazuma (Sl.glasnik BiH br. 90/2014).

 

(Postupak će se provesti početkom 2021.godine).

 

Predsjednik suda će za svaki postupak javne nabavke imenovati komisiju od tri člana koja će biti zadužena za provođenje postupka u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama.

 

O provođenju svakog od navedenih postupaka dostaviće se pismeni izvještaj Agenciji za javne nabavke BiH.

 

                  

                                                                               Predsjednik suda

                                                                                 Đajić Miodrag

 

 

 

 


Vijest je napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

Prateći dokumenti

Plan