Početna stranica Portala pravosuđa BiHOsnovni sud u Novom Gradu

Imenovana komisija za provođenje postupka Osiguranje imovine i zaposlenih OSNG

22.01.2021.

OSNOVNI SUD U NOVOM GRADU

Broj: 076-0-SU-21-000060

Dana, 19.01.2021.godine.

 

Na osnovu čl.18 Zakona o javnim nabavkama BiH (Službeni glasnik BiH br. 39/14) predsjednik Osnovnog suda u Novom Gradu donosi sljedeće:

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU KOMISIJE ZA NABAVKE

 

I

 

Imenuje se Komisija za nabavke u sastavu:

 

1.     Kondić Radmila, predsjednik komisije

2.     Šurlan Dragan, član komisije

3.     Slavulj Radojka, član komisije

 

II

 

Komisija ima obavezu da u ime Osnovnog suda u Novom Gradu provede postupak javne nabavke koji se odnosi na osiguranje imovine Osnovnog suda u Novom Gradu i zaposlene s tim da se postupak u potpunosti provede u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama BiH.

 

III

 

Procjenjena vrijednost javne nabavke je 1.554,91 KM.

 

IV

 

Saglasno odredbama Zakona o javnim nabavkama u datom slučaju javna nabavka će se provesti postupkom direktnog sporazuma u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama te Pravilnika o postupku direktnog sporazuma (Sl.glasnik BiH br. 90/2014).

 

Ispitaće se tržište te će se pribaviti pisani prijedlog ili ponuda jednog ili više privrednih subjekata koji obavljaju djelatnost koja je predmet javne nabavke.

 

Kod izbora ponude na osnovu koje će biti dodjeljen ugovor vodiće se računa da se odabere ponuda koja je najpovoljnija za Osnovni sud u Novom Gradu.

 

 

 

 

 

V

 

Predsjednik komisije i članovi dužni su kao poslovnu tajnu čuvati podatke i saznanja koja steknu u radu komisije o čemu su dužni potpisati izjavu o čuvanju poslovne službene tajne u postupku nabavke kao i izjavu o nepristrasnosti, odnosno da će postupati isključivo u skladu sa zakonom i da neće favorizovati niti jednog učesnika u postupku nabavke.

 

VI

 

Ovo rješenje primjenjuje se od dana donošenja a objaviće se na oglasnoj tabli Osnovnog suda u Novom Gradu.

 

 

Dostavljeno:                                                                      Predsjednik suda

1. Članovima komisije                                                        Đajić Miodrag

2. Oglasna tabla suda.

3. A/A

 


Vijest je napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

Prateći dokumenti

Rjesenje