Početna stranica Portala pravosuđa BiHOsnovni sud u Novom Gradu

Javni oglas za popunu upražnjenog radnog mjesta Daktilograf

08.10.2020.

OSNOVNI SUD U NOVOM GRADU

Broj: 076-0-SU-20-000580

Dana, 07.10.2020. godine

 

 Na osnovu člana 77 Zakona o sudovima RS i člana 1 Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Osnovnom sudu u Novom Gradu, predsjednik Osnovnog suda u Novom Gradu objavljuje:

 

JAVNI OGLAS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

  

DAKTILOGRAF

 

-          1 (jedan) izvršilac

 

 

Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme na period od 6 (šest) mjeseci.

 

Opšti uslovi:

-          da je državljanin BiH

-          da ima opštu zdravstvenu sposobnost

-          da je punoljetan

-          da se protiv njega ne vodi krivični postupak.

 

 

Posebni uslovi:  

-          IV stepen školske spreme

-          upravna ili druga odgovarajuća srednja škola i završen kurs za daktilografa I a ili I b klase sa položenim stručnim ispitom

-          poznavanje rada na računaru i najmanje tri godine radnog iskusta na istim ili sličnim poslovima

 

Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidat uz prijavu treba da  priloži uvjerenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, ljekarsko uvjerenje, uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak, diplomu o završenoj školi, uvjerenje o radnom iskustvu (dokazi ne mogu biti stariji od šest mjeseci).

 

Sa kandidatima koji uđu u uži izbor obaviće se intervju a biće provedeno i testiranje sposobnosti kandidata za obavljanje poslova ovog radnog mjesta u skladu sa Pravilnikom koji reguliše ovu oblast.

 

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova mogu se dostaviti lično ili na adresu: Osnovni sud u Novom Gradu, Nadežde Petrović 13, 79220 Novi Grad.

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

Oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.

 

 

                                                                                                 Predsjednik Osnovnog suda u

                                                                                                           Novom Gradu                                                                                                                                  Đajić Miodrag

                                                                                   

 


Vijest je napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh